وداع با اسله،ارنست همینگ وی،نجف دریا بندری،Hemingwaye Ernest
کتاب های خوانده شده

وداع با اسلحه

Ernest.Hemingwaye ترجمه نجف دریا بندری چاپ اول ۱۳۳۳ به خودم گفتم چرا در زمان حال زندگی نمیکنم در زندگی خودم حضور ندارم.حتی نمیدانستم کجا هستم.برای

ادامه مطلب »