روزی از درخت گلابی بالا رفته بودم.انگار شاخه ای برا دوستی دستش را به آنطرف کوچه باغ دراز کرده بود من روی همان شاخه ایستاده

ادامه دارد»