آذر ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

رشد

  دراین لحظه به کارهای نیمه تمام فکر می کنم کارهایی که باید بهتر انجام می دادم.کلمه باید از چه زمانی در زندگی من پدیدار

ادامه مطلب »