بهمن ۱۴۰۱(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
نوشتار

نگرانی

چراغ های شهر نقطه اند. توی جاده پرواز میکنم.آنها از من فرار می کنند.نامردهای بی شرف.هر چقدر به پدال گاز  فشار می آورم نمیرسم.در التماس

ادامه مطلب »